Pravno obvestilo in pogoji uporabe

PRAVNO OBVESTILO IN VARSTVO PODATKOV

Ptica Fantazije d.o.o.
Miklošičeva ulica 5, 3000 Celje
Matična številka: 6194125000
Ident. št. za DDV in davčna številka: SI10934863

E-pošta: info@salonfantazija.si
Tel.: 082-058-860
www: www.salonfantazija.si
(v nadaljevanju: upravljavec spletne strani)

1. VELJAVNOST

1.1. Uporaba internetne strani, ki jo upravljavec spletne strani zagotavlja na domeni www.salonfantazija.si (“spletna stran”), je podvržena sledečim pogojem uporabe. Pogoji uporabe vključujejo veljavne predpise tako za spletne strani kot tudi za storitve in vsebine, ki se zagotavljajo uporabnikom (oz. ki jih lahko uporabniki podajajo preko naših storitev).

1.2. O varstvu in obdelovanju osebnih podatkov dobi uporabnik informacije v Izjavi o varstvu podatkov.

1.3. Informacije in podatki (“vsebina”), ki so na voljo na spletni strani, so namenjeni zgolj osebnemu informiranju. Z obiskom spletne strani in uporabo vsebin, ki so na voljo, obiskovalec postane “uporabnik” in se strinja s temi pogoji uporabe.

1.4. Upravljavec spletne strani si pridržuje pravico do sprememb teh pogojev. Upravljavec spletne strani bo spremenjene pogoje uporabe objavil na svoji spletni strani in so za uporabnika zavezujoči takoj po objavi. Na spletni strani je na voljo najnovejša različica pogojev uporabe, pri katerih je zapisan tudi datum zadnje posodobitve.

2. PRAVILA RAVNANJA

2.1. Uporabnik se zavezuje, da bo vsebine, ki mu jih da na razpolago upravljavec spletne strani, uporabljal namensko, jih ne bo zlorabljal in da bo opustil vsakršno dejanje, ki bi upravljavcu spletne strani ali drugim uporabnikom škodovalo, jih ogrožalo ali diskriminiralo. Uporaba spletne strani in njene vsebine za protipravne namene je prepovedana. Izrecno je prepovedana diskriminacija ali žalitev na podlagi religije, spola, rasne in etične pripadnosti, spolne usmerjenosti, invalidnosti, starosti, političnega prepričanja ter sindikalne pripadnosti. Prav tako so prepovedana dejanja, ki bi na upravljavca spletne strani metala slabo luč oz. mu povzročala škodo na dobrem imenu.

2.2. Uporabnik je dolžan varovati podatke o dostopu kot tajne in jih zaščititi pred neupravičenim dostopom tretjih oseb. Če uporabnik dostopne podatke posreduje tretjim osebam, odgovarja upravljavcu spletne strani za vso škodo, ki zaradi tega nastane. Uporabnik mora upravljavca spletne strani nemudoma obvestiti o njemu znani neupravičeni uporabi vsebin te spletne strani.

3. PRAVICA DO UPORABE IN AVTORSKE PRAVICE

3.1. Vsebine, ki so na voljo na spletni strani, so avtorsko zaščitene.

3.2. Če ni navedeno drugače (npr. s sklicem na vir), je upravljavec spletne strani edini imetnik pravic za vse vsebine, ki se uporabljajo na spletni strani, kot npr. grafike, slike, prikazi in ilustracije. Uporabnik lahko vsebine, ki so na voljo na spletni strani, uporablja le za namene osebnega obveščanja. Izrecno dovoljujemo uporabo vseh podatkov zgolj v osebne, nekomercialne namene. Pri reproduciranju (razmnoževanju) je potrebno izrecno navesti, da je nosilec avtorske in lastninske pravice Ptica Fantazije d.o.o., vendar pa takšna navedba ne omogoča uporabe vsebine v komercialne namene. Vsebin se ne sme na noben način spreminjati in jih brez pisnega dovoljenja uporabljati na drugih spletnih straneh ali mrežno povezanih računalnikih. Kakršnokoli spreminjanje, razmnoževanje, obdelava, vključevanje ali druga vrsta reprodukcije vsebin je brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja upravljavca spletne strani prepovedana.

3.3. Če uporabnik javno objavi informacije na spletni strani (npr. na forumu), upravljavec spletne strani ne odgovarja za morebitne zahtevke tretjih oseb, ki nastanejo zaradi prispevkov, ki jih je objavil uporabnik. Uporabnik v tej zvezi zoper upravljavca spletne strani nima nobenih odškodninskih zahtevkov ali tožb.

3.4. Kršitev teh določil zavezuje k skrbnemu uničenju vseh nedovoljeno uporabljenih vsebin. Pridržujemo si pravico do uveljavljanja morebitnih odškodnin zaradi kršitve teh določil.

4. JAMSTVO

4.1. Za celovito uporabo vsebin, ki so na voljo na spletni strani, upravljavec spletne strani priporoča uporabo najnovejših tehnologij (brskalnikov) oz. omogočanje njihove uporabe (npr. aktiviranje Java Skripts). Ob uporabi starejših tehnologij se lahko zgodi, da bo uporabnik vsebine lahko uporabljal le v omejenem obsegu.

4.2. Upravljavec spletne strani si ves čas prizadeva, da so vsebine in podatki na spletni strani aktualni, popolni in pravilni. Kljub temu upravljavec spletne strani ne jamči za popolnost, brezhibnost in aktualnost informacij in podatkov, ki so na voljo na spletni strani, ali da bo spletna stran ustrezala pričakovanjem uporabnika.

4.3. Upravljavec spletne strani ne odgovarja za vsebine, informacije ali programe, ki se širijo na spletni strani, prav tako ne za škodo, ki nastane zaradi tega, razen če upravljavec spletne strani povzroči škodo naklepno ali zaradi hude malomarnosti. To velja za vse vrste škode, med drugim za škodo, ki lahko nastane pri uporabi spletne strani zaradi napak, zamud ali prekinitev pri prenosu, pri motnjah na tehničnih napravah in storitvah, zaradi nepravilnih ali manjkajočih vsebin, izgube ali izbrisa podatkov, virusov ali na kakšen drug način.

4.4. Ne glede na to omejitev jamstva je izrecno izključeno jamstvo upravljavca spletne strani za posredno škodo, izpad dobička, izgubo podatkov ter ostalo premoženjsko in nepremoženjsko škodo.

4.5. Upravljavec spletne strani opozarja, da nima nikakršnega vpliva na vsebino in oblikovanje povezanih spletnih ponudb (npr. s hiperpovezavami). Upravljavec spletne strani ne jamči za pravilnost, popolnost in aktualnost povezanih spletnih ponudb. Upravljavec spletne strani ne jamči za odsotnost virusov ali drugih škodljivih komponent na povezanih spletnih straneh. Pri prvem povezovanju so bile te spletne strani pregledane z namenom odkrivanja protipravnih vsebin. Šele ko ugotovimo ali bomo opozorjeni na protipravno vsebino na tujih spletnih straneh, bomo povezavo (link), v kolikor bo to primerno in tehnično izvedljivo, izbrisali.

4.6. Informacije za našo spletno stran zbiramo izjemno skrbno. Upravljavec spletne strani vseeno ne jamči glede njihove popolnosti ali ustreznosti za posamezne namene uporabe. Uporabnik uporablja vsebine, ki so na voljo na spletni strani, na lastno odgovornost.

5. PIŠKOTKI

5.1. Spletna strange ne uporablja orodij, ki bi zahtevala uporabo piškotkov, zato ti na strani niso omogočeni.

6. KONČNE DOLOČBE

6.1. Za vse pravne spore, ki izhajajo iz uporabe te spletne strani, se uporablja izključno slovensko pravo.

6.2. Za vse pravne spore, ki posredno ali neposredno izhajajo iz uporabe te spletne strani, je, v kolikor je to zakonsko dopustno, izključno pristojno sodišče v Celju.

6.3. V kolikor bi bile ali bodo določene določbe teh pogojev uporabe neveljavne, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA NAROČILO DARILNIH BONOV »SALON FANTAZIJA« PREKO SPLETNE STRANI WWW.SALONFANTAZIJA.SI

1. VELJAVNOST

Spletno stran »Salon Fantazija«, dostopno na www.salonfantazija.si, upravlja podjetje Ptica Fantazije d.o.o (v nadaljevanju: »Ptica Fantazije«) in na njej izvaja prodajo darilnih bonov »Salon Fantazija. Za vsa naročila na omenjenem portalu veljajo izključno ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: »SPP«).

2. PREDMET POGODBE / POGODBENI PARTNER

Spletna stran www.salonfantazija.si nudi možnost nakupa darilnih bonov »Salon Fantazija« (v nadaljevanju »boni«), ki omogočajo koriščenje storitev v Salonu Fantazija Celje, v določeni vrednosti.

3. SKLEPANJE POGODBE

Predstavitev izdelkov na portalu je zavezujoča ponudba, usmerjena k sklenitvi pogodbe s kupcem, ki jo kupec sprejme s svojim naročilom. Pogodba se sklene tako, da kupec pri postopku naročanja na spletni strani najprej izbere, v kakšni vrednosti želi kupiti bon in doda količino v nakupovalno košarico. V košarici lahko kupec preveri vsoto vseh bonov – tako lahko pred oddajo naročila ugotovi in popravi morebitne napake pri vnosu. Stroški dostave so brezplačni. Po izboru načina plačila, vnosu osebnih podatkov in strinjanju s SPP, lahko kupec pred naročilom ponovno preveri pravilnost navedb in jih, če je potrebno, spremeni. S pritiskom na povezavo »nakup« kupec sprejme ponudbo, s tem za kupca nastane tudi obveznost plačila. Kupec po oddaji naročila prejme elektronsko pošto, ki velja kot potrditev pogodbe in vsebuje povzetek vseh relevantnih informacij. Prodajalec bo vsebino pogodbe shranil.

4. NAKUP IN UNOVČENJE BONOV

4.1 Nakup bonov na predmetnem portalu je dovoljen izključno kupcem, ki so potrošniki in imajo vsaj 16 let, ter gospodarskim subjektom. Potrošnik je fizična oseba, ki sklepa pravni posel za namen, ki ne sodi k poslovni dejavnosti ali dejavnosti samostojnega podjetnika. Uporaba in koriščenje spletne strani ter nakup bonov v podjetniške namene (predvsem trgovanje in preprodaja bonov) ni dovoljeno. V tem primeru ima PRODAJALEC pravico odstopiti od pogodbe, pri tem pa je PRODAJALEC upravičen do plačila stroškov obdelave v višini dvojne pogodbene vrednosti (vrednosti naročenih bonov).

4.2 Naročilo se na spletni strani lahko opravi le v slovenskem jeziku. Vsi navedeni relevantni podatki morajo biti popolni in resnični.

4.3 Boni niso vezani na osebo: to pomeni, da je za unovčenje potrebna le predložitev bonov pri prodajalcu. Pri nezakonitem unovčenju bona PRODAJALEC ne prevzema odgovornosti in v primeru izgube bona ni zavezan k nadomestitvi bona. Unovčenje bona za gotovino ni možno.

4.4 Unovčenje darilnih bonov je možno le v na bonu navedenem času veljavnosti bona.

5. CENE, PLAČILO, DOSTAVA IN ODPOŠILJANJE

5.1 Vse navedene cene so končne cene in vključujejo davek na dodano vrednost. Plačilo naročenih bonov z dostavo je možno z bančnim nakazilom ali s kreditno kartico. Najmanjša vrednost naročila je 20,00 EUR, najvišja vrednost naročila pa je 150,00 EUR na naročilo.

5.2 Za dostavo s Pošto Slovenije d. o. o. vse stroške pošiljanja krije PRODAJALEC. Pri plačilu z bančnim nakazilom odpremimo pošiljko takoj, ko je na navedenem bančnem računu vidno nakazilo zneska. Pri plačilu s kreditno kartico bo naročilo kupca, ki je oddano v našem delovnem času, odpremljeno v roku 3 delovnih dni na naslov, ki je bil naveden ob naročilu. Dostava je možna le na naslove znotraj Slovenije. Navedeni roki dobave niso zavezujoči. Odškodnina zaradi zamujene ali nedostavljene pošiljke je, razen v primerih naklepa ali hude malomarnosti s strani PRODAJALCA, izključena. V kolikor naročnik naročila ne plača v roku 14 dni po oddaji od naročila, se bo štelo, da je od naročila odstopil, vsi podatki o naročilu pa se izbrišejo.

6. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

Določila te točke veljajo zgolj za osebe, ki se skladno z določili zakona, ki ureja varstvo potrošnikov, štejejo za potrošnike (torej za fizične osebe, ki pridobivajo ali uporabljajo blago in storitve za namene izven njihove poklicne ali pridobitne dejavnosti). Za podjetja, samostojne podjetnike in gospodarske družbe ali druge pravne osebe, kupce darilnih bonov, se določila tega poglavja ne uporabljajo.

6.1. Pogoji odstopa od pogodbe

Od pogodbe lahko kupec, v kolikor bon še ni bil unovčen, v roku 14 dni odstopi brez navedbe razloga.
Rok za odstop se šteje od dneva:

– sprejetja pošiljke s strani kupca oz. s strani kupca imenovane tretje osebe, ki ni dostavljavec (pri dostavi bonov s poštnimi storitvami).

Da uveljavi kupec pravico do odstopa od pogodbe, mora kupec PRODAJALCA, z nedvoumno izjavo (npr. preko pošte poslano pismo ali e-pošta na zgoraj opredeljen e-naslov) obvestiti o odločitvi glede odstopa od pogodbe. Za ta namen lahko kupec uporabi spodaj navedeni vzorčni obrazec za odstop od pogodbe, ki pa ni obvezen. Če se kupec posluži te možnosti, bo PRODAJALEC takoj (npr. preko e-pošte) poslal potrdilo o prejemu odstopa od pogodbe. Za spoštovanje roka za odstop od pogodbe zadošča, če obvestilo o odstopu od pogodbe kupec pošlje pred iztekom roka za odstop (dokazno breme glede pravočasnosti nosi kupec).

6.2. Posledice odstopa od pogodbe

Če kupec odstopi od pogodbe, mu vsa plačila, ki smo jih prejeli z njegove strani, vrnemo najpozneje v 14 dneh od dneva prejema obvestila o odstopu od pogodbe. Za vračilo zneska bomo uporabili enako sredstvo plačila, kot ga je pri transakciji uporabil kupec, razen v primeru izrecnega dogovora za drugačen način vračila; v nobenem primeru zaradi vračila denarja ne zaračunamo stroškov.

6.3. Bone mora kupec nemudoma in vsekakor najkasneje v roku štirinajstih dni od dneva obvestila o odstopu od pogodbe vrniti PRODAJALCU s priporočeno pošiljko. Pošiljka velja za pravočasno poslano, če je bila oddana na pošti pred pretekom štirinajstdnevnega roka. Vračilo denarja lahko zadržimo do vračila bonov oz. do predložitve dokazila, da so bili poslani nazaj. Neposredne stroške vračila bonov kupec nosi sam. Morebitno škodo na blagu mora kupec poravnati le v primeru, če je ta škoda nastala zaradi neprimernega in nepotrebnega rokovanja z blagom. Kupec je dolžan upoštevati, da pravica do odstopa od pogodbe ne velja pri običajnem (fizičnem) nakupu bonov na informacijah posameznega nakupovalnega središča.

7. JAMSTVO

Darilni boni se unovčujejo skladno z vsakokratnim pravilnikom izbranega PRODAJALCA. Za zagotavljanje storitve je odgovoren izključno poslovni partner. Jamstvo izbranega PRODAJALCA zaradi kršitve pogodbenih obveznosti je omejeno na naklepno dejanje in hudo malomarnost. Uporaba spletne strani je na lastno odgovornost. To vključuje npr. nalaganje (tudi transakcije) vsebine in s tem povezano morebitno nastalo škodo. To vključuje tudi izgubo podatkov. Ptica Fantazije d.o.o. ne odgovarja za stalno dosegljivost portala.

8. PRITOŽBENI POSTOPEK PRI PRODAJALCU

V primeru nestrinjanja z opravljeno storitvijo oz. morebitnimi drugimi očitanimi nepravilnosti ima kupec možnost vložiti pisno pritožbo pri PRODAJALCU, ki bo na nanjo odgovoril v roku 8 dni.

9. SPLOŠNO

Pravno pomembne izjave in prijave morajo biti podane v pisni obliki.

Če so ali postanejo posamezna določila teh SPP neveljavna in/ali ne ustrezajo prisilnim zakonskim določilom, se s tem ne spremeni veljavnost preostalega dela SPP. Neveljavno določilo se ob soglasju obeh pogodbenih strank nadomesti z zakonskim določilom ali s takšnim določilom, ki se najbolj približa gospodarskemu smislu in namenu neveljavnega določila. V kolikor ni zakonsko določeno drugače, je kraj izpolnitve pogodbe sedež PRODAJALCA. Za pogodbo velja izključno slovensko pravo. Če kupčeva splošna sodna pristojnost ni v Sloveniji ali v drugi državi članici EU, je le-ta trgovec ali je svoje stalno prebivališče po vstopu teh SPP v veljavo preselil v tujino ali njegovo prebivališče ali kraj zadrževanja v času vložitve tožbe nista znana, je za vse konflikte, ki izhajajo iz te pogodbe, pristojno sodišče v Celju.

10. POSTOPEK ALTERNATIVNEGA REŠEVANJA SPOROV

Povezava do SRPS:
(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL).
Ne glede na prejšnji odstavek PRODAJALCI ne priznavajo nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.

11. IZJAVA O ODSTOPU POGODBE

Izjav o odpstopu pogodbe se izda izključno pisno in pošlje na naslov prodajalca ali zgoraj navedeno elektronsko pošto.

IZJAVA O VARSTVU PODATKOV

1. V tej izjavi o varstvu podatkov v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (v nadaljevanju: »GDPR«) opredeljujemo, kateri osebni podatki se zbirajo od posameznikov ob obisku spletne strani in v katere namene se obdelujejo. Prodajo darilnih bonov posamezniku in glede transakcije vodi zgolj PRODAJALEC, prav tako evidenco osebnih podatkov o posamezniku, ki je pri njem izvedel nakup darilnih in podatkov ne posreduje tretjim osebam.

2. Ta izjava o varstvu podatkov posamezniku pojasnjuje vrsto, obseg in namen obdelave osebnih podatkov v okviru naše ponudbe ter z njo povezanih spletnih strani, funkcij in vsebin. Veljavnost izjave o varstvu podatkov je neodvisna od uporabljene domene, sistema, platforme in naprave, na katerih se ponudba izvaja. Definicije uporabljenih pojmov, npr. osebni podatki, posameznik najde v 4. členu GDPR.

3. Za obisk spletne strani posamezniku ni potrebno navajati svojih osebnih podatkov. Vendar pa ob dostopu do spletne strani spletni brskalnik posreduje podatke o uporabi in jih shrani v dnevnike (“Server Logfiles”), npr. datum in uro, ime strani, do katerih je posameznik dostopal, in skrajšani IP-naslov posameznika. Analiza teh podatkov služi izključno zagotavljanju nemotenega delovanja strani in izboljšanju ponudbe, po zaključku se podatki izbrišejo. Ne omogočajo nam sklepanja o identiteti uporabnika.

4. Podatki o posamezniku se s strani upravljavca obdelujejo v skladu z veljavnimi določbami o varstvu osebnih podatkov. To pomeni, da se podatki o posamezniku obdelujejo le, če za to obstaja pravna podlaga oz. je to v skladu z zakonom, in le v namene, za katere so bili podatki pridobljeni.

5. Osebnih podatkov posameznikov načeloma ne posredujemo tretjim osebam. Posredovanje podatkov se izvede le, če je to potrebno zaradi izpolnitve pogodbe, če je za to podlaga v zakonu ali če posameznik izrecno in prostovoljno poda soglasje za posredovanje podatkov. V redkih izjemnih primerih temelji obdelava osebnih podatkov na zakonitem interesu (neposredno trženje, analiza, optimizacija in ohranjanje gospodarske dejavnosti ter varnosti naše spletne ponudbe, merjenje dosega, pridobivanje podatkov o dostopu in uporaba storitev tretjih ponudnikov).

6. Če uporaba vsebin zahteva shranjevanje osebnih podatkov (npr. pri udeležbi pri nagradni igri, naročilu darilnih bonov ali za prejem novic), se s strani posameznika posredovani podatki obdelujejo le za izvajanje storitev, s katerimi je posameznik soglašal. Podatki se ne posredujejo tretjim osebam, razen, če je to potrebno zaradi izvajanja storitev. V takem primeru upravljavec zagotavlja, da so prejemniki podatkov zavezani k upoštevanju zakonskih zahtev o varstvu podatkov in podatkov posameznikov ne uporabljajo za lastne namene ali za namene oglaševanja.

7. Posameznik je dolžan ob vsaki spremembi osebnih podatkov, posredovanih ob prijavi, podatke nemudoma posodobiti oz. o tem obvestiti upravljavca, da so podatki vedno aktualni.

8. Če posameznik kupuje darilne bone prek spletne trgovine na tej spletni strani, osebne podatke upravljavec osebnih podatkov, pri katerem posameznik kupi darilne bone, obdeluje za namen izvedbe storitev spletne trgovine. Obdelujejo se sledeči osebni podatki posameznika: naziv, ime, priimek, e-pošta, naslov (hišna številka, poštna številka, kraj, država), podatki o naročilu darilnih bonov, podatki o plačilu (bančni račun/kreditna kartica za plačilo naročila, podatki o banki). Pravna podlaga za to obdelavo podatkov je izpolnitev pogodbe v skladu s členom 6(1), tč. b GDPR. Obdelava podatkov je osnovni pogoj za to, da lahko posameznik kupi želene darilne bone in se ti lahko dostavijo. V primeru sklenitve pogodbe osebne podatke obdelujemo do zapadlosti za nas veljavnih garancijskih in jamstvenih rokov ter rokov zastaranja in dolžnosti hrambe. Poleg tega hranimo podatke do zaključka morebitnih pravnih sporov, pri katerih bi ti lahko bili uporabljeni kot dokazni material.

9. Izvajamo organizacijske, pogodbene in tehnične varnostne ukrepe v skladu z najsodobnejšo tehniko, s čimer želimo zagotoviti, da se upoštevajo predpisi zakonodaje o varstvu podatkov in ščitijo podatki pred naključnimi ali naklepnimi manipulacijami, izgubo, uničenjem ali pred dostopom nepooblaščenih oseb. Za zagotavljanje varnosti in za zaščito prenosa uporablja ta spletna stran SSL-kodiranje. Kodirano povezavo posameznik prepozna po tem, da se naslovna vrstica spletne strani spremeni iz http:// v “https://. Osebni podatki, posredovani s strani posameznika, se obdelujejo na strežniku družbe Domovanje – DHH.si d.o.o..

10. Posameznik ima pravico, da na zahtevo brezplačno prejme informacije o osebnih podatkih, ki jih obdelujemo. Poleg tega ima posameznik pravico do popravka nepravilnih podatkov, omejitve obdelave in izbrisa (v skladu s predpisi) svojih osebnih podatkov ter pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec). Soglasje lahko posameznik prekliče z učinkom za naprej. V zgoraj navedene namene se lahko posameznik obrne na izbranega PRODAJALCA (opredeljeni so v točki 1).

11. Trajanje hrambe osebnih podatkov je odvisno od trajanja pogodbenega razmerja, privolitve, ki jo je posameznik dal, in od zakonskih dolžnosti hrambe, ki veljajo za upravljavca.

12. Obiskovalce spletnih strani, mlajše od 16 let, pozivamo, da pridobijo privolitev staršev oz. zakonitih skrbnikov, preden nam prek spletne strani posredujejo podatke. Brez te privolitve je navajanje podatkov prepovedano. Če bomo vseeno prejeli podatke oseb, mlajših od 16 let, bomo obdelavo teh podatkov ustavili takoj, ko bomo za to izvedeli.

Ptica Fantazije d.o.o.

V Celju, 1. 9. 2020